Algemene voorwaarden

De diensten, interfaces en voorzieningen op of via deze website (hierna de Site en de Diensten) worden u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding van de onderstaande algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden). Het gebruik van de Site of de Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle Algemene Voorwaarden. Indien u een of meer Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, wordt u verzocht de Site en de Diensten niet te gebruiken.

De Site is gemaakt en wordt beheerd door Peter Van Minnebruggen, hierna genoemd De Beheerder.

1. Bijzondere voorwaarden en wijzigingen

Voor bepaalde delen van de Site of bepaalde Diensten kunnen bijzondere voorwaarden gelden. Het gebruik van deze delen of Diensten impliceert uw onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bijzondere voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden, hebben de bijzondere voorwaarden voorrang. De Beheerder  kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden volledig of gedeeltelijk wijzigen. Het is dan ook aanbevolen dat u de Algemene Voorwaarden en, indien van toepassing, de bijzondere voorwaarden regelmatig raadpleegt, om de jongste wijzigingen te kennen.

2. Gebruik van de website

Door de Site en/of de Diensten te gebruiken, verbindt u zich ertoe:

2.1 u verantwoordelijk te gedragen, met respect voor de contractuele en wettelijke bepalingen en meer in het bijzonder, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn, geen illegale, bedreigende, hatelijke, vulgaire, intimiderende of op andere manieren schadelijke berichten of informatie te verzenden;

2.2 de veiligheid van de Site of de Diensten niet te schenden of in het gedrang te brengen, bijvoorbeeld door, zonder dat deze voorbeelden volledig zouden zijn: i) verbinding te maken of trachten te maken met beveiligde delen zonder u vooraf in te schrijven of toelating te ontvangen, of ii) gelijk welke daad te stellen met de bedoeling de Site, de Diensten, het netwerk, de software of de hardware te beschadigen, te vernietigen of hun goede werking te verstoren;

2.3 alle informatie die gedurende een inschrijving op een beveiligd deel zijn uitgewisseld, in het bijzonder de wachtwoorden, als vertrouwelijk te behandelen en De Beheerder  op de hoogte te brengen indien deze informatie aan derden bekend zou worden gemaakt;

2.4 ervoor te zorgen dat alle informatie die u op gelijk welke wijze en voor gelijk welk doel aan De Beheerder verstrekt volledig en correct is en dat u het recht bezit om deze informatie te verzenden;

2.5 geen inbreuk te maken op de rechten van De Beheerder  of van gelijk welke derden. Uw gebruik van Site en/of de Diensten, met inbegrip van de beveiligde delen waarvoor u vooraf moet registreren, alle informatie die u direct of indirect via de Site verkrijgt, en alle al dan niet vertrouwelijke informatie die u op de Site communiceert, vallen onder uw eigen risico en uw volledige en exclusieve verantwoordelijkheid.

3. Hyperlinks

De Site kan hyperlinks bevatten die u naar websites leiden die geen eigendom zijn van De Beheerder. Het gebruik van dergelijke sites is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de derde eigenaren. De Beheerder  heeft geen controle over deze sites of over de informatie die zij bevatten en kan dus geen enkele garantie geven over de inhoud en/of de presentatie van deze sites. De Beheerder kan dan ook in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gekoppeld is aan hun gebruik. Deze koppelingen en informatiebronnen worden u uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld en impliceren geen sponsorschip van, steun aan of banden met deze sites.

4. Intellectuele rechten

De Beheerder  is de eigenaar van de Site. De intellectuele rechten  blijven eigendom van de beheerder die de rechten bezit op het geheel van de site.

5. Aansprakelijkheid van Veecentrale.be

De presentatie en de inhoud worden u geleverd ‘in de staat waarin zij zich bevinden’. De Beheerder geeft geen expliciete of impliciete waarborgen voor de toegankelijkheid van de Site of de Diensten, de juistheid van de gegevens, de geschiktheid voor een bepaald doel of het ontbreken van virussen of andere schadelijke elementen. De Beheerder kan bovendien op elk ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site of de Diensten weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen. De Beheerder  is in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade die voortvloeit uit of gebonden is aan (i) het gebruik van de Site, de Diensten of informatie op de Site, (ii) de onmogelijkheid om de Site of de Diensten te gebruiken of (iii) de weigering van de toegang tot de Site of de Diensten. Indien de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van De Beheerder voor schade in strijd zou zijn met de wettelijke bepalingen, zal de aansprakelijkheid van De Beheerder beperkt zijn tot het door de wet toegelaten maximum.

6. Overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden

Onverminderd het algemene recht van De Beheerder om de toegang tot de Site of de Diensten te weigeren, met inbegrip van de beveiligde delen, verbindt u zich ertoe om De Beheerder en elke andere derde partij te vergoeden voor elke directe of indirecte schade die De Beheerder of een derde als gevolg van uw daden/verzuim zou lijden, meer bepaald in geval van overtreding van de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden van de Site

7. Varia

Indien een clausule van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of ontoepasselijk zou worden verklaard, zal zij als niet geschreven worden beschouwd en zullen alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig geldig en toepasselijk blijven. Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van dat recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de Algemene Voorwaarden voortvloeit. De Algemene Voorwaarden en de bijzondere voorwaarden worden geregeld door en geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Alle geschillen met betrekking tot de Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.